S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Potrebujete poradiť? Zavolajte nám alebo napíšte    +421 (0)911 060 423     eshop@mbkniha.sk

POSLEDNÉ KUSY

AKCIE

NAŠA CENA 16,10 Eur
skladom
NAŠA CENA 7,02 Eur
skladom
NAŠA CENA 11,84 Eur
skladom

KONTAKTY

Bluedream company, s. r. o.
Sládkovičova 2545
017 01 Považská Bystrica
tel: +421 911 060 423
eshop(a)mbkniha.sk
IČO: 51653621
DIČ: 2120735287

» Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Bluedream company,  s.r.o., so sídlom Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, IČO 51653621, DIČ: 2120735287, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 36294/R (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú adresa: Bluedream company, s. r. o., Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, email: eshop@mbkniha.sk, telefón: +421 911 060 423.

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 IV.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy:
  • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S, www.posta.sk
  • Zásielkovňa, s.r.o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava
   IČO: 48136999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 105158/B, zasielkovna.sk
  • Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČO: 46489592, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21503/S, www.geis-group.sk
  • B-Payment, s.r.o., Opletalova 1525/39, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 24693014, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, pod sp. zn. C 166588
  • Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 148/L, www.primabanka.sk
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu:
  • Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská tr. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika, IČO: 28090403, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 16675
  • INTERNET SK, s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 35826339, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava, vložka č. 25536/B
  • Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 03668681, zapísaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 86206
  • RALK, s. r. o., Centrum 29/34, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46457194, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 25429/R
  • CASABLANCA INT, s.r.o., Plzeňská 181/183, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 25079832, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 47894
  • Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 – Karlín
   Česká Republika, IČO: 02387727, C 218977 vedená u Mestského súdu v Prahe
  • MINET s.r.o.,Svobodu 552/46, 976 32 Badín, Slovensko, IČO: 44325894, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka číslo: 15212/S, oddiel: Sro
  • Pricemania s. r. o., Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860559 Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49437/B
 • zaisťujúce marketingové služby:
  • MailChimp / The Rocket Science Group LLC675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 VI.

Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/, v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Poskytovateľa, ktoré určujú, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby a sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o implementovaných bezpečnostných opatreniach.

4. Po ukončení poskytovania plnenia je Prevádzkovateľ povinný všetky osobné údaje vymazať, pokiaľ nemá povinnosť uložiť osobné údaje na základe iného zákona (napríklad pre zákonné potreby Polície).

 VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

NTU2Yjdk